خانه / آزمون مایعات نافذ PT

آزمون مایعات نافذ PT

اصول
ترکهای سطحی و منافذی که با چشم عادی قابل رویت نمی باشند بوسیله آزمون مایع نافذ شناسایی میشوند.این روش در شناسایی منافذ جوش کاربرد فراوانی دارد .قابل ذکر است که فولادهای آستنیتیک و فلزات غیر آهنی که از روش ذرات مغناطیسی (MT) نمیتوان آنها را تست نمود از روش مایع نافذ ارزیابی میشوند.

آزمون مایع نافذ را به دو طریق ، با استفاده از رنگ مرئی و فلورسنت میتوان انجام داد.بدین صورت که ابتدا سطح قطعه مورد نظر را تمیز و خشک مینماییم (سطح باید عاری از هرگونه شی خارجی مثل براده ها باشد تا مایع نافذ بخوبی داخل ترکها نفوذ نماید.

سپس بوسیله مایع نافذ(penetrant) سطح موردنظر را می پوشانیم که میتوان این عمل را با اسپری نمودن نافذ و یا غوطه ور ساختن قطعه درون نافذ انجام داد.بر اثر خاصیت مویینگی نافذ به درون ترکها نفوذ میکند و برای اینکه از نفوذ آن اطمینان حاصل نماییم مدتی را صبر کرده(حدود 30 دقیقه) و سپس ماده نافذ اضافی را از روی سطح پاک میکنیم.

ظاهر کننده (Developer) که پودر سفید رنگی میباشد را روی سطح فوق اسپری میکنیم . ظاهر کننده باعث میشود مایع نافذ از ترکها بیرون کشیده شود و درنتیجه رنگ بر روی سطح پس میزند.
سپس بوسیله بازرسی چشمی تحت نور سفید (در صورت استفاده از رنگ مرئی) و یا نور ماورابنفش

(در صورت استفاده از رنگ فلورسنتی) نشانه های رنگی ایجاد شده را مشاهده نموده و محل عیوب و ترکها مشخص میگردد.

MAGNAFLUX

DYE CHECK

مشخصه های ماده ی نفوذ کننده :

نفوذ:

مایع نفوذ کننده باید توانایی نفوذ به درون نقصهای سطحی فوق العاده ریزیا روزنه های دیگر قطعه ی مورد آزمون را داشته باشد

قوام:

ماده ی نفوذ کننده باید خاصیت ترکنندگی فوق العاده خوبی داشته باشد و بتواند بر روی قطعه

لایه ی نازک را نگه دارد

شارندگی :

باید با کمترین مقدار کشیده شدن از دروننقصها ویژگی زدایش خوبی از سطح کار داشته باشد

انحلال پذیری :

مایع نفوذ کننده باید توانایی حل و نفوذ وگشودن راهی به درون نقصهای آلوده با انواع گسترده ای از آلودگیها را داشته باشد

پایداری:

مایع نفوذ کننده باید درگستره ی دمایی ورطوبتی گسترده ای پایدار بماند و نباید کف کند

شستشو پذیری:

زدودن مواد از روی سطوح قطعه بدون تغییر مواد درون نقصها را گویند

مشخصه های حالت خشک:

مایع نفوذ کننده باید مقاومت داشته باشد وپس از انجام عمل شستشو در حین خشک شدن با هوای گرم کاملآبیرون کشیده شود

سیستم قابل شستشو با آب:

این سیستم به گونه ای طراحی شده است که می تواند مایع نفوذ کننده (فلوئورسان یا رنگ مرئی)را بلا فاصله به وسیله ی شستن با آب از روی سطح قطعه زدود .سیستم خوب شامل شرایط بهیینه ای از فرایند مانند فشار ودمای آب, مدت زمان چرخه ی شستشو ,وضعیت سطح قطعه کار  ,وویژگی های زدایش ذاتی ماده ی نفوذ کننده است .

طبقه بندی مواد نافذ :

1_ نظر نحوه رویت علائم = قابل رویت با نور مرئی Visible . قابل رویت با فلوئورسنت

_2 نظر نحوه تمیز كاری = قابل شستشو با آب . قابل شستشو با حلال . قابل شستشو با پس از امولسیون سازی .

استفاده های عمومی:
شناسایی و تشخیص محل عیوب سطحی در مواد بدون خلل و فرج
کاربردها :

شناسایی ترک و منفذ در جوش
شناسایی عیوب سطحی در ریخته گری
شناسایی ترک ناشی از خستگی در اجسام تحت تنش
مزایای PT

–  در تست فلزات مغناطیس و غیر مغناطیس قابل استفاده می باشد .

– در روش visible جریان برق لازم نداریم .

– ارزان بودن این test .

  • استفاده در اتصال جوش با فلزات غیر مشابه

    محدودیتها:

    – فقط آشكار عیوب سطحی .

– تأ خیر زمانی .

– در صورت عدم انجام صحیح ، دارای خطای بالا می باشد

_ جسم باید تقریبا سطح غیر متخلخل و صافی داشته باشد.
زمان تخمینی جهت ارزیابی:

كمتر ازيك ساعت

بازرسی با مواد نافذ یکی از شیوه های غیر مخرب برای محل یابی معایب سطحی می باشد . این ازمایش برای فلزات غیر مغناطیس نظیر فولاد ضد زنگ ، آلومینیوم ، منیزم و تنگستن و پلاستیکها نیز قابل کاربرد است . آزمایش با مواد نافذ جهت تشخیص عیوب داخلی قابل استفاده نمی باشد .